آنچه در اینجا می خوانید!

 ۱- کپور معمولی COMMON CARP

نام لاتین: Cyprinus carpio    

                                                                                           كپورمعمولي

ماهی کپور پرورشی همه چیز خوار و به طور کلی کفزی خوارمی باشد.در سال اول پرورش (بهار و تابستان) از پلانكتونهای جانوری تغذیه می نمایند ولی به تدریج به تغذیه جانوران کفزی می پردازد غذای طبیعی این ماهی لارو حشرات ، نرم تنان کفزی و در اواخرسال دوم پرورش (پائیز) مقداری غذای گیاهی نیز مصرف مینمایند.

این ماهی از غذای دستی شامل سبوسها ، غلات و کنجاله ها نیز به آسانی استقبال میکند و به ماهی اهلی شده معروف است و در آبهای شیرین و نسبتا گرم زندگی می کند در مناطق معتدله در سن دو سالگی به بلوغ جنسی می رسد و در شرایط مناسب تغذیه ای در این سن به وزن ۱ الی ۵/۱ کیلو گرم می رسد .

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازاء هر کیلو گرم وزن ماهی ماده) ۱۰۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ عدد است و هر کیلو گرم تخم این ماهی به ۷۰۰۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰۰ عدد بالغ می گردد.

زمان تخم ریزی در بهار و اوایل تابستان است ، تخم ریزی به صورت دسته جمعی و در سنین و اندازه های مختلف صورت می گیرد . جایکاه تخم ریزی طبیعی این ماهی ها در زمین های تازه به زیر آب رفته و پوشیده از بسترهای گیاهی است .

تخم ها چسبنده اند و ثابت در مناطق تخم ریزی قرار می گیرند . مدت خارج شدن لارو از تخمها ۴-۳ روز به طول می انجامد. در دمای ۲۲-۱۸ درجه سانتی گراد اندازه لاروها در بدو شروع تغذیه ۷-۶ میلی متر است .

بدلیل رشد سریع ، امکان تکثیر مصنوعی و تغذیه و نگهداری بصورت متراکم و دارا بودن مقاومت بالا در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیائی آب از جمله مهمترین ماهیان پرورشی جهان است در سال ۱۹۹۰ میلادی از کل تولید ماهیان پرورشی جهان که بالغ بر۰۰۰/۳۳۸/۸ تن بوده ماهی کپور معمولی ۷۲۶/۱۱۲/۱ تن را به خود اختصاص داده است.

۲- کپور نقره ای (ماهی فیتوفاگ – آزاد پرورشی SILVER CARP)

نام لاتین: Hipophthalmichthys molitrix

فيتوفاگ_dafsarfishesاین ماهی ها بطور کلی از پلانگتونهای گیاهی (گیاهان میکروسکپی) تغذیه می نماید . در بدو امر از پلانكتونهای جانوری نیز تغذیه میکند .

جایگاه اصلی این ماهی در سیبری و چین (رودخانه آمور) می باشد ولی بدلیل رشد سریع، زندگی گله پذیری، امکان تکثیر مصنوعی و کیفیت مطلوب گوشت بعنوان مطلوب ترین ماهی پرورشی جهان معرفی و در تمام جهان تکثیر و پرورش داده میشود.

در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن دو سالگی و ماهی ماده در سن سه سالگی بالغ می شود و در این سن و در شرایط تغذیه مطلوب وزن این ماهی ۳-۲ کیلوگرم خواهد شد.

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده) ۶۰،۰۰۰ الی ۸۰،۰۰۰ عدد است و تعدادتخم به ازاي هر کیلوگرم وزن تخم ۸۰۰،۰۰۰ تا ۹۰۰،۰۰۰ می باشد .

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دسته جمعی و در آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد تخمها غیر چسبنده و شناور هستند . تخمها پس از خارج شدن از بدن ماهی آب جذب کرده و به ۵-۴ برابر وزن خود می رسند (به قطر ۷/۳ الی ۳/۵ میلی متر) لارو ها بعذ از ۵/۱ الی ۲ روز از تخم خارج می شوند و پس از ۴-۳ روز شروع به تغذیه می نمایند.

ماهی فیتوفاگ بدلیل مرغوبیت گوشت، زندگی گله پذیری امکان تکثیر طبیعی و … از کل تولید ماهیان پرورشی جهان ۰۰۰/۳۳۸/۸ تن است ۲۶۲/۵۱۵/۱ تن را در سال ۱۹۹۰ میلادی به خود اختصاص داده است.

 ۳- کپور سرگنده   BIG HEAD

نام لاتین : Aristichthys nobilisبيگ هد

این ماهی در بدو امر از پلانكتونهای جانوری (جانوران میکروسکپی) تغذیه می نماید و به مرور همراه با پلانكتونهای جانوری درشت از پلانكتونهای گیاهی درشت نیز تغذیه می نماید.

جایگاه اصلی زندگی این ماهی در سیبری و چین (رودخانه آمور) بوده ولی بدلیل کیفیت بسیار مرغوب گوشت ، رشد بسیار سریع، امکان تکثیر مصنوعی و قابلیت گله پذیری در کلیه استخرها و منابع آبی پرورشی جهان گسترده شده است، در مناطق گرمسیر و معتدل سن بلوغ جنسی این ماهی در نوع نر ۴-۳ ساله و در نوع ماده آن ۵-۴ ساله می باشد.

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده) ۵۰،۰۰۰ تا ۶۰،۰۰۰ عدد است و تعدادتخم در هر کیلوگرم از آن ۶۰۰،۰۰۰ تا ۸۰۰،۰۰۰ عدد می باشد .

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دسته جمعی در آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد و تخمها پس از خروج از بدن ماهی به سرعت آب جذب کرده و متورم و شناور می شوند .

لارو ها پس از ۵/۱تا ۲ روز از تخم خارج می شوند وپس از ۴-۳ روز شروع به تغذیه می نمایند .ماهی سرگنده بدلیل رشد زیاد ، مرغوبیت گوشت و امکان تکثیر مصنوعی از جمله ماهیان پرورشی مطلوب جهان به شمار میرود. در سال ۱۹۹۰ میلادی از کل تولید ۰۰۰/۴۰۰/۳۱ تن ماهی سرگنده ۰۰۰/۶۱۱/۱ تن را به خود اختصاص داده است.

 ۴- ماهی آمور یا سفید پرورشی  GRASS CARP

نام لاتین : Ctenopharyngodon idellaآمور

این ماهی در بدو امر از پلانکتونهای جانوری و سپس گیاهی و جلبکهای ریسه ای تغذیه کرده و بصورت مرور از گیاهان آلی نیز استفاده می کند .

جایگاه اصلی زندگی این ماهی در سیبری و چین (رودخانه آمور) بوده ولی بدلیل کیفیت بسیار مرغوب گوشت ، رشد بسیار سریع و امکان علوفه زدایی کانالها و رودخانه ها بصورت بیو لوژیک در تمامی جهان پخش و انتشار یافته است .

در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن ۳-۲ سالگی و ماهی ماده در سن۴-۳ سالگی بالغ می شود و در این سن و در شرایط تغذیه مطلوب وزن این ماهی به ۳ الی ۴ کیلوگرم می رسد.

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده) ۶۰،۰۰۰ الی ۸۰،۰۰۰ عدد است و تعداد تخم به ازاي هر کیلوگرم وزن تخم ۹/۰ تا ۱/۱ میلیون عدد است.

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دسته جمعی و در آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد تخمها غیر چسبنده و پس از خروج از بدن ماهی ۵-۴ برابر به قطرشان افزوده می شود و در آب شناور خواهند بود.

خروج لارو از تخمها پس از ۵/۱ تا ۲ روز صورت می گیرد و لارو ها پس از ۴-۳ روز شروع به تغذیه می نمایند.

ماهی آمور به دلیل مرغوبیت گوشت ، رشد سریع، امکان تکثیر مصنوعی و تغذیه با علوفه دستی از جمله ماهیان پرورشی صدرنشین محسوب می شود. در سال ۱۹۹۰ میلادی از کل تولید جهان ۰۰۰/۳۳۸/۸ تن ماهی پرورشی ۰۵۰/۰۴۷/۱ تن متعلق به ماهی آمور بوده است.

 انواع ديگري از ماهيان پرورشي:

 كپور سياه(Mylopharygodon piceus):

 در ابتدا از زئوپلانكتون ها و بعد از كفزياني نظير حلزون ها و دوكفه اي ها تغذيه مي كند .داراي رژيم غذايي گوشتخواري است.

 كپور لجني( Cirrhina molitorella):

 از بقاياي پوسيده گياهي، هوموس كف ، زئوپلانكتون هاي كوچك و جلبكهاي اپيفيت كف استخر را مورد استفاده قرار مي دهد.اين ماهي برخلاف كپور غذاي خود را از سطح بستر بدست مي آورد و نيز باعث كاهش گل آلودگي مي گردد.در ضمن نسبت به سرما مقاوم است.

 ماهي كفال(خاكستري ، پوزه پهن ، پوزه باريك)

(Lisa cephalus،Lisa auratus ، Lisa saliens)

 ماهي كفال كفزي خوار بوده كه با معده شبيه سنگدان جوجه مواد پوسيده اي را كه از كف جمع مي كند ، خرد مي نمايد.در يك استخر با بستر غني از موادآلي رشد خوبي داشته و از غذاي دستي  نيزبه خوبي تغذيه مي كند و بصورت توام با ماهي فيتوفاگ، سرگنده،كپور، آمور پرورش داده مي شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *